قوانین نعلبندان شامل چند دسته است.

قوانین فروش در نعلبندان که کلیه فروشندگان ملزمـ به رعایت آن هستند.

قوانین خرید در نعلبندان که کلیه خریداران ملزمـ به رعایت آن هستند.

قراردادنامه کاربران که کلیه استفاده کنندگان از وب سایت نعلبندان و امکانات آن، ملزمـ به رعایت آن هستند.

توافقنامه حفظ حریمـ شخصی کاربران که نعلبندان ملزمـ به رعایت آن است.

در صورتی که کاربری از قوانین نعلبندان تخطی کند با وی برخورد میشود. این برخورد ممکن است شامل درخواست توضیح از کاربر، جریمه نقدی، مسدود کردن حساب نعلبندان وی و یا حتی معرفی به مراجع قضائی باشد.

شما به عنوان کاربران نعلبندان میتوانید به ما کمک کنید تا نعلبندان را به محیطی ایمن برای خرید و فروش کالـا تبدیل کنیمـ. لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در فروشگاه اینترنتی نعلبندان آن را به ما گزارش کنید.